ตรัง

กันตัง (0) นาโยง (6) ปะเหลียน (0) ย่านตาขาว (5) รัษฎา (0) วังวิเศษ (0) สิเกา (4) ห้วยยอด (6) หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ) (1) เมืองตรัง (49)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กันตัง 0 2
นาโยง 6 1
ปะเหลียน 0 2
ย่านตาขาว 5 0
รัษฎา 0 0
วังวิเศษ 0 0
สิเกา 4 1
ห้วยยอด 6 1
หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ) 1 0
เมืองตรัง 49 23