ตราด

คลองใหญ่ (3) บ่อไร่ (0) เกาะกูด (0) เกาะช้าง (1) เขาสมิง (0) เมืองตราด (2) แหลมงอบ (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
คลองใหญ่ 3 7
บ่อไร่ 0 3
เกาะกูด 0 1
เกาะช้าง 1 4
เขาสมิง 0 1
เมืองตราด 2 17
แหลมงอบ 1 7