ตราด

คลองใหญ่ (3) บ่อไร่ (0) เกาะกูด (0) เกาะช้าง (1) เขาสมิง (0) เมืองตราด (2) แหลมงอบ (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
คลองใหญ่ 3
บ่อไร่ 0
เกาะกูด 0
เกาะช้าง 1
เขาสมิง 0
เมืองตราด 2
แหลมงอบ 1