ตาก

ท่าสองยาง (1) บ้านตาก (0) พบพระ (0) วังเจ้า (กิ่งอำเภอ) (0) สามเงา (0) อุ้มผาง (0) เมืองตาก (2) แม่ระมาด (0) แม่สอด (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าสองยาง 1
บ้านตาก 0
พบพระ 0
วังเจ้า (กิ่งอำเภอ) 0
สามเงา 0
อุ้มผาง 0
เมืองตาก 2
แม่ระมาด 0
แม่สอด 2