ตาก

ท่าสองยาง (1) บ้านตาก (0) พบพระ (0) วังเจ้า (กิ่งอำเภอ) (0) สามเงา (0) อุ้มผาง (0) เมืองตาก (2) แม่ระมาด (0) แม่สอด (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ท่าสองยาง 1 2
บ้านตาก 0 2
พบพระ 0 1
วังเจ้า (กิ่งอำเภอ) 0 1
สามเงา 0 1
อุ้มผาง 0 2
เมืองตาก 2 21
แม่ระมาด 0 2
แม่สอด 2 25