สุรินทร์

กาบเชิง (0) จอมพระ (0) ชุมพลบุรี (0) ท่าตูม (0) บัวเชด (0) ปราสาท (1) พนมดงรัก (กิ่งอำเภอ) (0) รัตนบุรี (0) ลำดวน (0) ศรีณรงค์ (กิ่งอำเภอ) (0) ศีขรภูมิ (0) สนม (0) สังขะ (0) สำโรงทาบ (0) เขวาสินรินทร์ (กิ่งอำเภอ)์ (0) เมืองสุรินทร์ (19) โนนนารายณ์ (กิ่งอำเภอ)์์ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กาบเชิง 0
จอมพระ 0
ชุมพลบุรี 0
ท่าตูม 0
บัวเชด 0
ปราสาท 1
พนมดงรัก (กิ่งอำเภอ) 0
รัตนบุรี 0
ลำดวน 0
ศรีณรงค์ (กิ่งอำเภอ) 0
ศีขรภูมิ 0
สนม 0
สังขะ 0
สำโรงทาบ 0
เขวาสินรินทร์ (กิ่งอำเภอ)์ 0
เมืองสุรินทร์ 19
โนนนารายณ์ (กิ่งอำเภอ)์์ 0