สุราษฎร์ธานี

กาญจนดิษฐ์ (3) คีรีรัฐนิคม (2) ชัยบุรี (0) ดอนสัก (0) ท่าฉาง (0) ท่าชนะ (1) บ้านตาขุน (0) บ้านนาสาร (0) บ้านนาเดิม (0) พนม (4) พระแสง (0) พุนพิน (2) วิภาวดี (กิ่งอำเภอ) (2) เกาะพะงัน (0) เกาะสมุย (0) เคียนซา (0) เมืองสุราษฎร์ธานี (36) เวียงสระ (0) ไชยา (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กาญจนดิษฐ์ 3
คีรีรัฐนิคม 2
ชัยบุรี 0
ดอนสัก 0
ท่าฉาง 0
ท่าชนะ 1
บ้านตาขุน 0
บ้านนาสาร 0
บ้านนาเดิม 0
พนม 4
พระแสง 0
พุนพิน 2
วิภาวดี (กิ่งอำเภอ) 2
เกาะพะงัน 0
เกาะสมุย 0
เคียนซา 0
เมืองสุราษฎร์ธานี 36
เวียงสระ 0
ไชยา 1