สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ (0) ด่านช้าง (0) บางปลาม้า (0) ศรีประจันต์ (0) สองพี่น้อง (0) สามชุก (1) หนองหญ้าไซ (0) อู่ทอง (0) เดิมบางนางบวช (0) เมืองสุพรรณบุรี (5)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ดอนเจดีย์ 0 2
ด่านช้าง 0 2
บางปลาม้า 0 2
ศรีประจันต์ 0 5
สองพี่น้อง 0 1
สามชุก 1 4
หนองหญ้าไซ 0 1
อู่ทอง 0 1
เดิมบางนางบวช 0 1
เมืองสุพรรณบุรี 5 19