ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์ (0) กันทรารมย์ (0) ขุขันธ์ (0) ขุนหาญ (0) น้ำเกลี้ยง (0) บึงบูรพ์ (0) ปรางค์กู่ (0) พยุห์ (1) ภูสิงห์ (0) ยางชุมน้อย (0) ราษีไศล (2) วังหิน (0) ศรีรัตนะ (0) ศิลาลาด (กิ่งอำเภอ) (0) ห้วยทับทัน (0) อุทุมพรพิสัย (0) เบญจลักษ์ (0) เมืองจันทร์ (0) เมืองศรีสะเกษ (6) โนนคูณ (0) โพธิ์ศรีสุวรรณ (กิ่งอำเภอ) (0) ไพรบึง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กันทรลักษ์ 0
กันทรารมย์ 0
ขุขันธ์ 0
ขุนหาญ 0
น้ำเกลี้ยง 0
บึงบูรพ์ 0
ปรางค์กู่ 0
พยุห์ 1
ภูสิงห์ 0
ยางชุมน้อย 0
ราษีไศล 2
วังหิน 0
ศรีรัตนะ 0
ศิลาลาด (กิ่งอำเภอ) 0
ห้วยทับทัน 0
อุทุมพรพิสัย 0
เบญจลักษ์ 0
เมืองจันทร์ 0
เมืองศรีสะเกษ 6
โนนคูณ 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ (กิ่งอำเภอ) 0
ไพรบึง 0