สระแก้ว

คลองหาด (1) ตาพระยา (0) วังน้ำเย็น (0) วังสมบูรณ์ (กิ่งอำเภอ) (0) วัฒนานคร (0) อรัญประทศ (2) เขาฉกรรจ์ (0) เมืองสระแก้ว (3) โคกสูง (กิ่งอำเภอ) (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
คลองหาด 1
ตาพระยา 0
วังน้ำเย็น 0
วังสมบูรณ์ (กิ่งอำเภอ) 0
วัฒนานคร 0
อรัญประทศ 2
เขาฉกรรจ์ 0
เมืองสระแก้ว 3
โคกสูง (กิ่งอำเภอ) 0