สกลนคร

กุดบาก (0) กุสุมาลย์ (0) คำตากล้า (0) นิคมน้ำอูน (0) บ้านม่วง (0) พรรณานิคม (0) พังโคน (1) ภูพาน (1) วานรนิวาส (0) วาริชภูมิ (0) สว่างแดนดิน (1) ส่องดาว (0) อากาศอำนวย (0) เจริญศิลป์ (0) เต่างอย (0) เมืองสกลนคร (3) โคกศรีสุพรรณ (0) โพนนาแก้ว (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กุดบาก 0
กุสุมาลย์ 0
คำตากล้า 0
นิคมน้ำอูน 0
บ้านม่วง 0
พรรณานิคม 0
พังโคน 1
ภูพาน 1
วานรนิวาส 0
วาริชภูมิ 0
สว่างแดนดิน 1
ส่องดาว 0
อากาศอำนวย 0
เจริญศิลป์ 0
เต่างอย 0
เมืองสกลนคร 3
โคกศรีสุพรรณ 0
โพนนาแก้ว 0