สระบุรี

ดอนพุด (0) บ้านหมอ (0) พระพุทธบาท (1) มวกเหล็ก (1) วังม่วง (2) วิหารแดง (0) หนองแค (0) หนองแซง (0) หนองโดน (0) เฉลิมพระเกียรติ (0) เมืองสระบุรี (2) เสาไห้ (1) แก่งคอย (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ดอนพุด 0 0
บ้านหมอ 0 0
พระพุทธบาท 1 2
มวกเหล็ก 1 1
วังม่วง 2 3
วิหารแดง 0 1
หนองแค 0 1
หนองแซง 0 1
หนองโดน 0 1
เฉลิมพระเกียรติ 0 3
เมืองสระบุรี 2 10
เสาไห้ 1 2
แก่งคอย 2 5