สระบุรี

ดอนพุด (0) บ้านหมอ (0) พระพุทธบาท (1) มวกเหล็ก (1) วังม่วง (2) วิหารแดง (0) หนองแค (0) หนองแซง (0) หนองโดน (0) เฉลิมพระเกียรติ (0) เมืองสระบุรี (2) เสาไห้ (1) แก่งคอย (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ดอนพุด 0
บ้านหมอ 0
พระพุทธบาท 1
มวกเหล็ก 1
วังม่วง 2
วิหารแดง 0
หนองแค 0
หนองแซง 0
หนองโดน 0
เฉลิมพระเกียรติ 0
เมืองสระบุรี 2
เสาไห้ 1
แก่งคอย 2