ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน (1) จังหาร (0) ทุ่งเขาหลวง (กิ่งอำเภอ) (1) ธวัชบุรี (0) ปทุมรัตต์ (0) พนมไพร (0) ศรีสมเด็จ (0) สุวรรณภูมิ (2) หนองพอก (0) หนองฮี (กิ่งอำเภอ) (0) อาจสามารถ (0) เกษตรวิสัย (5) เชียงขวัญ (กิ่งอำเภอ) (0) เมยวดี (0) เมืองร้อยเอ็ด (4) เมืองสรวง (0) เสลภูมิ (2) โพธิ์ชัย (0) โพนทราย (0) โพนทอง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จตุรพักตรพิมาน 1
จังหาร 0
ทุ่งเขาหลวง (กิ่งอำเภอ) 1
ธวัชบุรี 0
ปทุมรัตต์ 0
พนมไพร 0
ศรีสมเด็จ 0
สุวรรณภูมิ 2
หนองพอก 0
หนองฮี (กิ่งอำเภอ) 0
อาจสามารถ 0
เกษตรวิสัย 5
เชียงขวัญ (กิ่งอำเภอ) 0
เมยวดี 0
เมืองร้อยเอ็ด 4
เมืองสรวง 0
เสลภูมิ 2
โพธิ์ชัย 0
โพนทราย 0
โพนทอง 0