ระยอง

นิคมพัฒนา (กิ่งอำเภอ) (1) บ้านค่าย (0) บ้านฉาง (1) ปลวกแดง (1) วังจันทร์ (0) เขาชะเมา (กิ่งอำเภอ) (0) เมืองระยอง (8) แกลง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
นิคมพัฒนา (กิ่งอำเภอ) 1 2
บ้านค่าย 0 9
บ้านฉาง 1 2
ปลวกแดง 1 3
วังจันทร์ 0 1
เขาชะเมา (กิ่งอำเภอ) 0 2
เมืองระยอง 8 18
แกลง 0 4