ระยอง

นิคมพัฒนา (กิ่งอำเภอ) (1) บ้านค่าย (0) บ้านฉาง (1) ปลวกแดง (1) วังจันทร์ (0) เขาชะเมา (กิ่งอำเภอ) (0) เมืองระยอง (8) แกลง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
นิคมพัฒนา (กิ่งอำเภอ) 1
บ้านค่าย 0
บ้านฉาง 1
ปลวกแดง 1
วังจันทร์ 0
เขาชะเมา (กิ่งอำเภอ) 0
เมืองระยอง 8
แกลง 0