ราชบุรี

จอมบึง (2) ดำเนินสะดวก (0) บางแพ (0) บ้านคา (1) บ้านโป่ง (3) ปากท่อ (0) วัดเพลง (0) สวนผึ้ง (1) เมืองราชบุรี (8) โพธาราม (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จอมบึง 2
ดำเนินสะดวก 0
บางแพ 0
บ้านคา 1
บ้านโป่ง 3
ปากท่อ 0
วัดเพลง 0
สวนผึ้ง 1
เมืองราชบุรี 8
โพธาราม 1