แพร่

ร้องกวาง (0) ลอง (0) วังชิ้น (0) สอง (0) สูงเม่น (2) หนองม่วงไข่ (0) เด่นชัย (0) เมืองแพร่ (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ร้องกวาง 0
ลอง 0
วังชิ้น 0
สอง 0
สูงเม่น 2
หนองม่วงไข่ 0
เด่นชัย 0
เมืองแพร่ 2