พิษณุโลก

ชาติตระการ (1) นครไทย (0) บางกระทุ่ม (0) บางระกำ (0) พรหมพิราม (0) วังทอง (0) วัดโบสถ์ (0) เนินมะปราง (1) เมืองพิษณุโลก (13)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ชาติตระการ 1
นครไทย 0
บางกระทุ่ม 0
บางระกำ 0
พรหมพิราม 0
วังทอง 0
วัดโบสถ์ 0
เนินมะปราง 1
เมืองพิษณุโลก 13