พิจิตร

ดงเจริญ (กิ่งอำเภอ) (0) ตะพานหิน (1) ทับคล้อ (0) บางมูลนาก (0) บึงนาราง (กิ่งอำเภอ) (0) วชิรบารมี (0) วังทรายพูน (0) สากเหล็ก (กิ่งอำเภอ) (0) สามง่าม (0) เมืองพิจิตร (6) โพทะเล (0) โพธิ์ประทับช้าง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ดงเจริญ (กิ่งอำเภอ) 0 0
ตะพานหิน 1 2
ทับคล้อ 0 0
บางมูลนาก 0 1
บึงนาราง (กิ่งอำเภอ) 0 1
วชิรบารมี 0 2
วังทรายพูน 0 0
สากเหล็ก (กิ่งอำเภอ) 0 1
สามง่าม 0 1
เมืองพิจิตร 6 18
โพทะเล 0 1
โพธิ์ประทับช้าง 0 1