ปัตตานี

กะพ้อ (0) ทุ่งยางแดง (0) ปะนาเระ (0) มายอ (0) ยะรัง (1) ยะหริ่ง (0) สายบุรี (0) หนองจิก (1) เมืองปัตตานี (33) แม่ลาน (0) โคกโพธิ์ (0) ไม้แก่น (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
กะพ้อ 0 0
ทุ่งยางแดง 0 0
ปะนาเระ 0 2
มายอ 0 0
ยะรัง 1 0
ยะหริ่ง 0 1
สายบุรี 0 0
หนองจิก 1 2
เมืองปัตตานี 33 90
แม่ลาน 0 1
โคกโพธิ์ 0 0
ไม้แก่น 0 0