ปัตตานี

กะพ้อ (0) ทุ่งยางแดง (0) ปะนาเระ (0) มายอ (0) ยะรัง (1) ยะหริ่ง (0) สายบุรี (0) หนองจิก (1) เมืองปัตตานี (33) แม่ลาน (0) โคกโพธิ์ (0) ไม้แก่น (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กะพ้อ 0
ทุ่งยางแดง 0
ปะนาเระ 0
มายอ 0
ยะรัง 1
ยะหริ่ง 0
สายบุรี 0
หนองจิก 1
เมืองปัตตานี 33
แม่ลาน 0
โคกโพธิ์ 0
ไม้แก่น 0