พัทลุง

กงหรา (0) ควนขนุน (2) ตะโหมด (1) บางแก้ว (0) ปากพะยูน (1) ป่าบอน (1) ป่าพะยอม (0) ศรีนครินทร์ (กิ่งอำเภอ) (2) ศรีบรรพต (0) เขาชัยสน (1) เมืองพัทลุง (11)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กงหรา 0
ควนขนุน 2
ตะโหมด 1
บางแก้ว 0
ปากพะยูน 1
ป่าบอน 1
ป่าพะยอม 0
ศรีนครินทร์ (กิ่งอำเภอ) 2
ศรีบรรพต 0
เขาชัยสน 1
เมืองพัทลุง 11