พะเยา

จุน (0) ดอกคำใต้ (1) ปง (1) ภูกามยาว (กิ่งอำเภอ) (0) ภูซาง (กิ่งอำเภอ) (0) เชียงคำ (0) เชียงม่วน (0) เมืองพะเยา (13) แม่ใจ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
จุน 0 1
ดอกคำใต้ 1 0
ปง 1 4
ภูกามยาว (กิ่งอำเภอ) 0 0
ภูซาง (กิ่งอำเภอ) 0 1
เชียงคำ 0 0
เชียงม่วน 0 0
เมืองพะเยา 13 15
แม่ใจ 0 1