หนองคาย

ท่าบ่อ (0) บึงกาฬ (0) บึงโขงหลง (0) บุ่งคล้า (0) ปากคาด (0) พรเจริญ (0) รัตนวาปี (กิ่งอำเภอ) (0) ศรีวิไล (0) ศรีเชียงใหม่ (0) สระใคร (กิ่งอำเภอ) (0) สังคม (0) เซกา (0) เฝ้าไร่ (กิ่งอำเภอ) (0) เมืองหนองคาย (5) โซ่พิสัย (0) โพธิ์ตาก (กิ่งอำเภอ) (0) โพนพิสัย (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าบ่อ 0
บึงกาฬ 0
บึงโขงหลง 0
บุ่งคล้า 0
ปากคาด 0
พรเจริญ 0
รัตนวาปี (กิ่งอำเภอ) 0
ศรีวิไล 0
ศรีเชียงใหม่ 0
สระใคร (กิ่งอำเภอ) 0
สังคม 0
เซกา 0
เฝ้าไร่ (กิ่งอำเภอ) 0
เมืองหนองคาย 5
โซ่พิสัย 0
โพธิ์ตาก (กิ่งอำเภอ) 0
โพนพิสัย 1