นราธิวาส

จะแนะ (0) ตากใบ (0) บาเจาะ (1) ยี่งอ (0) ระแงะ (0) รือเสาะ (0) ศรีสาคร (0) สุคิริน (0) สุไหงปาดี (0) สุไหงโก-ลก (2) เจาะไอร้อง (0) เมืองนราธิวาส (5) แว้ง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
จะแนะ 0 0
ตากใบ 0 2
บาเจาะ 1 1
ยี่งอ 0 0
ระแงะ 0 1
รือเสาะ 0 0
ศรีสาคร 0 0
สุคิริน 0 0
สุไหงปาดี 0 1
สุไหงโก-ลก 2 3
เจาะไอร้อง 0 0
เมืองนราธิวาส 5 20
แว้ง 0 0