น่าน

ท่าวังผา (0) ทุ่งช้าง (2) นาน้อย (1) นาหมื่น (0) บ่อเกลือ (0) บ้านหลวง (2) ปัว (1) ภูเพียง (กิ่งอำเภอ) (1) สองแคว (0) สันติสุข (1) เฉลิมพระเกียรติ (0) เชียงกลาง (2) เมืองน่าน (6) เวียงสา (0) แม่จริม (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าวังผา 0
ทุ่งช้าง 2
นาน้อย 1
นาหมื่น 0
บ่อเกลือ 0
บ้านหลวง 2
ปัว 1
ภูเพียง (กิ่งอำเภอ) 1
สองแคว 0
สันติสุข 1
เฉลิมพระเกียรติ 0
เชียงกลาง 2
เมืองน่าน 6
เวียงสา 0
แม่จริม 1