นครพนม

ท่าอุเทน (0) ธาตุพนม (0) นาทม (0) นาหว้า (0) นาแก (0) บ้านแพง (0) ปลาปาก (0) วังยาง (กิ่งอำเภอ) (0) ศรีสงคราม (0) เมืองนครพนม (3) เรณูนคร (0) โพนสวรรค์ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ท่าอุเทน 0 1
ธาตุพนม 0 11
นาทม 0 1
นาหว้า 0 1
นาแก 0 2
บ้านแพง 0 1
ปลาปาก 0 0
วังยาง (กิ่งอำเภอ) 0 1
ศรีสงคราม 0 1
เมืองนครพนม 3 25
เรณูนคร 0 1
โพนสวรรค์ 0 1