นครพนม

ท่าอุเทน (0) ธาตุพนม (0) นาทม (0) นาหว้า (0) นาแก (0) บ้านแพง (0) ปลาปาก (0) วังยาง (กิ่งอำเภอ) (0) ศรีสงคราม (0) เมืองนครพนม (3) เรณูนคร (0) โพนสวรรค์ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าอุเทน 0
ธาตุพนม 0
นาทม 0
นาหว้า 0
นาแก 0
บ้านแพง 0
ปลาปาก 0
วังยาง (กิ่งอำเภอ) 0
ศรีสงคราม 0
เมืองนครพนม 3
เรณูนคร 0
โพนสวรรค์ 0