นครนายก

บ้านนา (0) ปากพลี (0) องครักษ์ (1) เมืองนครนายก (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
บ้านนา 0 3
ปากพลี 0 2
องครักษ์ 1 4
เมืองนครนายก 2 5