แม่ฮ่องสอน

ขุนยวม (0) ปางมะผ้า (0) ปาย (0) สบเมย (2) เมืองแม่ฮ่องสอน (6) แม่ลาน้อย (0) แม่สะเรียง (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ขุนยวม 0 0
ปางมะผ้า 0 1
ปาย 0 0
สบเมย 2 7
เมืองแม่ฮ่องสอน 6 20
แม่ลาน้อย 0 0
แม่สะเรียง 1 0