ลพบุรี

ชัยบาดาล (1) ท่าวุ้ง (0) ท่าหลวง (0) บ้านหมี่ (0) พัฒนานิคม (1) ลำสนธิ (0) สระโบสถ์ (0) หนองม่วง (0) เมืองลพบุรี (3) โคกสำโรง (0) โคกเจริญ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ชัยบาดาล 1
ท่าวุ้ง 0
ท่าหลวง 0
บ้านหมี่ 0
พัฒนานิคม 1
ลำสนธิ 0
สระโบสถ์ 0
หนองม่วง 0
เมืองลพบุรี 3
โคกสำโรง 0
โคกเจริญ 0