ลพบุรี

ชัยบาดาล (1) ท่าวุ้ง (0) ท่าหลวง (0) บ้านหมี่ (0) พัฒนานิคม (1) ลำสนธิ (0) สระโบสถ์ (0) หนองม่วง (0) เมืองลพบุรี (3) โคกสำโรง (0) โคกเจริญ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ชัยบาดาล 1 1
ท่าวุ้ง 0 1
ท่าหลวง 0 1
บ้านหมี่ 0 1
พัฒนานิคม 1 2
ลำสนธิ 0 1
สระโบสถ์ 0 1
หนองม่วง 0 0
เมืองลพบุรี 3 20
โคกสำโรง 0 0
โคกเจริญ 0 1