ลำพูน

ทุ่งหัวช้าง (0) บ้านธิ (0) บ้านโฮ่ง (0) ป่าซาง (2) ลี้ (0) เมืองลำพูน (8) เวียงหนองล่อง (กิ่งอำเภอ) (0) แม่ทา (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ทุ่งหัวช้าง 0
บ้านธิ 0
บ้านโฮ่ง 0
ป่าซาง 2
ลี้ 0
เมืองลำพูน 8
เวียงหนองล่อง (กิ่งอำเภอ) 0
แม่ทา 0