ลำปาง

งาว (0) วังเหนือ (0) สบปราบ (0) ห้างฉัตร (1) เกาะคา (0) เถิน (4) เมืองปาน (1) เมืองลำปาง (5) เสริมงาม (0) แจ้ห่ม (0) แม่ทะ (0) แม่พริก (0) แม่เมาะ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
งาว 0 5
วังเหนือ 0 2
สบปราบ 0 0
ห้างฉัตร 1 0
เกาะคา 0 1
เถิน 4 2
เมืองปาน 1 11
เมืองลำปาง 5 24
เสริมงาม 0 1
แจ้ห่ม 0 1
แม่ทะ 0 1
แม่พริก 0 1
แม่เมาะ 0 3