ขอนแก่น

กระนวน (0) ชนบท (0) ชุมแพ (2) ซำสูง (กิ่งอำเภอ) (0) น้ำพอง (2) บ้านฝาง (0) บ้านแฮด (กิ่งอำเภอ) (0) บ้านไผ่ (0) พระยืน (1) พล (0) ภูผาม่าน (0) ภูเวียง (0) มัญจาคีรี (0) สีชมพู (1) หนองนาคำ (กิ่งอำเภอ) (0) หนองสองห้อง (0) หนองเรือ (0) อุบลรัตน์ (2) เขาสวนกวาง (0) เปือยน้อย (0) เมืองขอนแก่น (33) เวียงเก่า (กิ่งอำเภอ) (0) แวงน้อย (3) แวงใหญ่ (0) โคกโพธิ์ไชย (กิ่งอำเภอ) (0) โนนศิลา (กิ่งอำเภอ) (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กระนวน 0
ชนบท 0
ชุมแพ 2
ซำสูง (กิ่งอำเภอ) 0
น้ำพอง 2
บ้านฝาง 0
บ้านแฮด (กิ่งอำเภอ) 0
บ้านไผ่ 0
พระยืน 1
พล 0
ภูผาม่าน 0
ภูเวียง 0
มัญจาคีรี 0
สีชมพู 1
หนองนาคำ (กิ่งอำเภอ) 0
หนองสองห้อง 0
หนองเรือ 0
อุบลรัตน์ 2
เขาสวนกวาง 0
เปือยน้อย 0
เมืองขอนแก่น 33
เวียงเก่า (กิ่งอำเภอ) 0
แวงน้อย 3
แวงใหญ่ 0
โคกโพธิ์ไชย (กิ่งอำเภอ) 0
โนนศิลา (กิ่งอำเภอ) 0