กำแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี (0) คลองขลุง (0) คลองลาน (1) ทรายทองวัฒนา (0) บึงสามัคคี (กิ่งอำเภอ) (0) ปางศิลาทอง (0) พรานกระต่าย (0) ลานกระบือ (0) เมืองกำแพงเพชร (4) โกสัมพีนคร (กิ่งอำเภอ) (1) ไทรงาม (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ขาณุวรลักษบุรี 0
คลองขลุง 0
คลองลาน 1
ทรายทองวัฒนา 0
บึงสามัคคี (กิ่งอำเภอ) 0
ปางศิลาทอง 0
พรานกระต่าย 0
ลานกระบือ 0
เมืองกำแพงเพชร 4
โกสัมพีนคร (กิ่งอำเภอ) 1
ไทรงาม 0