กำแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี (0) คลองขลุง (0) คลองลาน (1) ทรายทองวัฒนา (0) บึงสามัคคี (กิ่งอำเภอ) (0) ปางศิลาทอง (0) พรานกระต่าย (0) ลานกระบือ (0) เมืองกำแพงเพชร (4) โกสัมพีนคร (กิ่งอำเภอ) (1) ไทรงาม (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ขาณุวรลักษบุรี 0 1
คลองขลุง 0 2
คลองลาน 1 3
ทรายทองวัฒนา 0 1
บึงสามัคคี (กิ่งอำเภอ) 0 1
ปางศิลาทอง 0 1
พรานกระต่าย 0 2
ลานกระบือ 0 1
เมืองกำแพงเพชร 4 12
โกสัมพีนคร (กิ่งอำเภอ) 1 1
ไทรงาม 0 0