กาฬสินธุ์

กมลาไสย (0) กุฉินารายณ์ (0) คำม่วง (0) ฆ้องชัย (กิ่งอำเภอ) (0) ดอนจาน (กิ่งอำเภอ) (0) ท่าคันโท (0) นาคู (กิ่งอำเภอ) (0) นามน (0) ยางตลาด (0) ร่องคำ (0) สมเด็จ (0) สหัสขันธ์ (0) สามชัย (กิ่งอำเภอ) (0) หนองกุงศรี (0) ห้วยผึ้ง (1) ห้วยเม็ก (0) เขาวง (0) เมืองกาฬสินธุ์ (6)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กมลาไสย 0
กุฉินารายณ์ 0
คำม่วง 0
ฆ้องชัย (กิ่งอำเภอ) 0
ดอนจาน (กิ่งอำเภอ) 0
ท่าคันโท 0
นาคู (กิ่งอำเภอ) 0
นามน 0
ยางตลาด 0
ร่องคำ 0
สมเด็จ 0
สหัสขันธ์ 0
สามชัย (กิ่งอำเภอ) 0
หนองกุงศรี 0
ห้วยผึ้ง 1
ห้วยเม็ก 0
เขาวง 0
เมืองกาฬสินธุ์ 6