ชุมพร

ท่าแซะ (0) ทุ่งตะโก (0) ปะทิว (2) พะโต๊ะ (2) ละแม (1) สวี (0) หลังสวน (7) เมืองชุมพร (47)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ท่าแซะ 0 4
ทุ่งตะโก 0 1
ปะทิว 2 6
พะโต๊ะ 2 1
ละแม 1 1
สวี 0 2
หลังสวน 7 10
เมืองชุมพร 47 40