ชุมพร

ท่าแซะ (0) ทุ่งตะโก (0) ปะทิว (2) พะโต๊ะ (2) ละแม (1) สวี (0) หลังสวน (7) เมืองชุมพร (47)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าแซะ 0
ทุ่งตะโก 0
ปะทิว 2
พะโต๊ะ 2
ละแม 1
สวี 0
หลังสวน 7
เมืองชุมพร 47