เชียงราย

ขุนตาล (0) ดอยหลวง (กิ่งอำเภอ) (0) ป่าแดด (0) พญาเม็งราย (0) พาน (1) เชียงของ (1) เชียงแสน (0) เทิง (0) เมืองเชียงราย (20) เวียงชัย (0) เวียงป่าเป้า (1) เวียงเชียงรุ้ง (กิ่งอำเภอ) (0) เวียงแก่น (0) แม่จัน (0) แม่ฟ้าหลวง (1) แม่ลาว (0) แม่สรวย (1) แม่สาย (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ขุนตาล 0
ดอยหลวง (กิ่งอำเภอ) 0
ป่าแดด 0
พญาเม็งราย 0
พาน 1
เชียงของ 1
เชียงแสน 0
เทิง 0
เมืองเชียงราย 20
เวียงชัย 0
เวียงป่าเป้า 1
เวียงเชียงรุ้ง (กิ่งอำเภอ) 0
เวียงแก่น 0
แม่จัน 0
แม่ฟ้าหลวง 1
แม่ลาว 0
แม่สรวย 1
แม่สาย 2