เชียงใหม่

จอมทอง (1) ชัยปราการ (1) ดอยสะเก็ด (3) ดอยหล่อ (กิ่งอำเภอ) (0) ดอยเต่า (0) ฝาง (0) พร้าว (0) สะเมิง (1) สันกำแพง (1) สันทราย (17) สันป่าตอง (1) สารภี (2) หางดง (1) อมก๋อย (0) ฮอต (0) เชียงดาว (1) เมืองเชียงใหม่ (47) เวียงแหง (0) แม่ริม (0) แม่วาง (0) แม่ออน (กิ่งอำเภอ) (1) แม่อาย (2) แม่แจ่ม (1) แม่แตง (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จอมทอง 1
ชัยปราการ 1
ดอยสะเก็ด 3
ดอยหล่อ (กิ่งอำเภอ) 0
ดอยเต่า 0
ฝาง 0
พร้าว 0
สะเมิง 1
สันกำแพง 1
สันทราย 17
สันป่าตอง 1
สารภี 2
หางดง 1
อมก๋อย 0
ฮอต 0
เชียงดาว 1
เมืองเชียงใหม่ 47
เวียงแหง 0
แม่ริม 0
แม่วาง 0
แม่ออน (กิ่งอำเภอ) 1
แม่อาย 2
แม่แจ่ม 1
แม่แตง 0