ชัยภูมิ

คอนสวรรค์ (0) คอนสาร (1) จัตุรัส (0) ซับใหญ่ (กิ่งอำเภอ) (0) บ้านเขว้า (0) บ้านแท่น (0) บำเหน็จณรงค์ (1) ภักดีชุมพล (0) ภูเขียว (3) หนองบัวระเหว (0) หนองบัวแดง (0) เกษตรสมบูรณ์ (1) เทพสถิต (0) เนินสง่า (0) เมืองชัยภูมิ (3) แก้งคร้อ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
คอนสวรรค์ 0 2
คอนสาร 1 15
จัตุรัส 0 1
ซับใหญ่ (กิ่งอำเภอ) 0 0
บ้านเขว้า 0 1
บ้านแท่น 0 0
บำเหน็จณรงค์ 1 2
ภักดีชุมพล 0 1
ภูเขียว 3 2
หนองบัวระเหว 0 11
หนองบัวแดง 0 1
เกษตรสมบูรณ์ 1 3
เทพสถิต 0 1
เนินสง่า 0 1
เมืองชัยภูมิ 3 14
แก้งคร้อ 0 4