ชัยนาท

มโนรมย์ (0) วัดสิงห์ (0) สรรคบุรี (1) สรรพยา (0) หนองมะโมง (กิ่งอำเภอ) (0) หันคา (1) เนินขาม (กิ่งอำเภอ) (0) เมืองชัยนาท (2)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
มโนรมย์ 0 0
วัดสิงห์ 0 1
สรรคบุรี 1 1
สรรพยา 0 1
หนองมะโมง (กิ่งอำเภอ) 0 1
หันคา 1 2
เนินขาม (กิ่งอำเภอ) 0 1
เมืองชัยนาท 2 8