ฉะเชิงเทรา

คลองเขื่อน (กิ่งอำเภอ) (0) ท่าตะเกียบ (0) บางคล้า (0) บางน้ำเปรี้ยว (1) บางปะกง (1) บ้านโพธิ์ (0) พนมสารคาม (2) ราชสาส์น (0) สนามชัยเขต (0) เมืองฉะเชิงเทรา (6) แปลงยาว (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
คลองเขื่อน (กิ่งอำเภอ) 0 1
ท่าตะเกียบ 0 2
บางคล้า 0 3
บางน้ำเปรี้ยว 1 2
บางปะกง 1 3
บ้านโพธิ์ 0 3
พนมสารคาม 2 3
ราชสาส์น 0 0
สนามชัยเขต 0 2
เมืองฉะเชิงเทรา 6 8
แปลงยาว 0 0