บุรีรัมย์

กระสัง (0) คูเมือง (0) ชำนิ (0) นางรอง (1) นาโพธิ์ (0) บ้านกรวด (0) บ้านด่าน (กิ่งอำเภอ) (0) บ้านใหม่ไชยพจน์ (0) ประโคนชัย (0) ปะคำ (0) พลับพลาชัย (0) พุทไธสง (0) ละหานทราย (0) ลำปลายมาศ (0) สตึก (1) หนองกี่ (1) หนองหงส์ (0) ห้วยราช (0) เฉลิมพระเกียรติ (0) เมืองบุรีรัมย์ (8) แคนดง (กิ่งอำเภอ) (0) โนนดินแดง (0) โนนสุวรรณ (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กระสัง 0
คูเมือง 0
ชำนิ 0
นางรอง 1
นาโพธิ์ 0
บ้านกรวด 0
บ้านด่าน (กิ่งอำเภอ) 0
บ้านใหม่ไชยพจน์ 0
ประโคนชัย 0
ปะคำ 0
พลับพลาชัย 0
พุทไธสง 0
ละหานทราย 0
ลำปลายมาศ 0
สตึก 1
หนองกี่ 1
หนองหงส์ 0
ห้วยราช 0
เฉลิมพระเกียรติ 0
เมืองบุรีรัมย์ 8
แคนดง (กิ่งอำเภอ) 0
โนนดินแดง 0
โนนสุวรรณ 0