พระนครศรีอยุธยา

ท่าเรือ (2) นครหลวง (0) บางซ้าย (0) บางบาล (0) บางปะหัน (0) บางปะอิน (1) บางไทร (0) บ้านแพรก (0) ผักไห่ (0) พระนครศรีอยุธยา (4) ภาชี (0) มหาราช (0) ลาดบัวหลวง (0) วังน้อย (2) อุทัย (2) เสนา (1)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
ท่าเรือ 2
นครหลวง 0
บางซ้าย 0
บางบาล 0
บางปะหัน 0
บางปะอิน 1
บางไทร 0
บ้านแพรก 0
ผักไห่ 0
พระนครศรีอยุธยา 4
ภาชี 0
มหาราช 0
ลาดบัวหลวง 0
วังน้อย 2
อุทัย 2
เสนา 1