อ่างทอง

ป่าโมก (0) วิเศษชัยชาญ (1) สามโก้ (0) เมืองอ่างทอง (2) แสวงหา (0) โพธิ์ทอง (0) ไชโย (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ป่าโมก 0 2
วิเศษชัยชาญ 1 4
สามโก้ 0 0
เมืองอ่างทอง 2 15
แสวงหา 0 1
โพธิ์ทอง 0 1
ไชโย 0 1