ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งโชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
บ้านทุ่งโซน หมู่ 6 ตำบลเขาพระทอง
อำเภอ:
ชะอวด
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยการควบคุมดูแลขององค์กรชาวบ้าน 2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎหมาย/นโยบาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินอุทยานทับที่ชุมชน 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยเชิญวิทยากรภายนอกเข้าไป 3. ผลักดันกฎหมายและนโยบายร่วมกับเครือข่าย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมพร ยะวิเชียร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านทุ่งโซน หมู่ 6 ตำบลเขาพระทอง
  อำเภอ : ชะอวด
  รหัสไปรษณีย์ : 80180
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 5. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง