ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าดงลาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
08 1299 5992
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
79 หมู่ 9 ตำบลสีชมพู
อำเภอ:
สีชมพู
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เรียกร้องปกป้องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 3. ส่งเสริมพัฒนาการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

 1. นายหนูเกณฑ์ จันทาสี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 79 หมู่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  อำเภอ : สีชมพู
  รหัสไปรษณีย์ : 40220
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1299 5992

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง