ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thailand Business Coalotion on AIDS (TBCA)
โทรศัพท์ 1:
0 2643 9891 - 3
โทรศัพท์ 2:
0 2643 9894
โทรสาร:
02 643 8089
อีเมล์:
tbca@ksc.net.th
เว็บไซต์:
http://www.abconadis.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
77 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. กระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการระบาดโรคเอดส์ให้บริการปรึกษาแนะแนวทาง และจัดทำกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในสถานประกอบการณ์ 2. ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา 3. ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้การความรู้ในเรื่องเอดส์แก่ผู้บริหารและพนักงาน 2. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่ติดเชื้อแบบตัวต่อและทางโทรศัพท์ บริการข้อมูล สำหรับผู้ป่วยผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ 3. บริการเยี่ยมบ้าน อบรมครอบครัว และสงเคราะห์ค่าเวชภัณฑ์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
ประวัติโดยย่อ:
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) ตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2536 ถือเป็นความร่วมมือในภาคธุรกิจเพื่อโครงการเอดส์เป็นแห่งแรกของโลก สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) เป็นพันธมิตรที่ไม่หวังผลกำไร ช่วยเหลือและสนับสนุนสถานประกอบกิจการด้านเอชไอวีและเอดส์ ผ่านเครือข่ายธุรกิจ ส่วนงานเอกชน และองค์กรรัฐบาล TBCA เป็นผู้นำในงานด้านการอบรม และให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการด้านเอชไอวีและเอดส์ อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดตั้งแนวร่วมทางธุกิจทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า สิงค์โปร์ ในปีพ.ศ.2549 TBCA ให้การสนับสนุนสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิค (APBCA) เข้าสู่ประชาคมทางธุรกิจในประเทศเช่น อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. ดร.แอนโทนี่ ประมวลรัตน (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 65/92 - 93 ชั้น 10 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2643 9891 - 3

ประเภทสิทธิ

  1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
  2. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ติดเชื้อ HIV
  2. ประชาชนทั่วไป