ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-2822690
โทรศัพท์ 2:
02-2825296
โทรสาร:
02-2813690
อีเมล์:
tncwa@thaiwomen.net
เว็บไซต์:
http://www.women.net/tncwa
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก
อำเภอ:
ดุสิต
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ส่งเสริมนโบายความเสมอภาคของหญิงและชายด้วยการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ภานในขอบเขตรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ และให้มีความสเมอภาคีะหว่างพศ ทั้งทางนิตินัยแลพพฤตินัย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เพศ
  2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
  3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
  4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
  5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้หญิง