ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Phuket Environmental Project Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 7639 3457-8
โทรศัพท์ 2:
081-5375467
โทรสาร:
0 7639 3457 - 8
อีเมล์:
arr_2550@gmail.com
เว็บไซต์:
http://www.wetlandthai.org/about.html
วันก่อตั้งองค์กร:
1986-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต
อำเภอ:
เมืองภูเก็ต
จังหวัด:
ภูเก็ต
หมายเหตุ:
1. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อนำเสนอข้อมูลและทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อนุรักษ์เต่าทะเลที่หาดไม้ขาว 2. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3. ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการประมงร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้
ประวัติโดยย่อ:
ในปีพ.ศ.2533 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ตระหนักถึง ความสำคัญและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เผยแพร่ความสำคัญและ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติตามสถานศึกษาและตามที่สาธารณะต่างๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์จากกิจกรรมมาแล้ว และได้สรุปบทเรียนหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยมองที่รากฐานการแก้ไขปัญหาจากท้องถิ่น ต่อมาพัฒนามาเป็น องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง จึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่จากการดำเนินโครงการพบว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ จึงได้ปรับปรุงโครงการ เนื้อหาที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น จากการสำรวจทรัพยากรชายฝั่งทะเลและชุมชนชายฝั่งอันดามัน โดยร่วมกับกลุ่มพิงกันพัฒนา จังหวัดพังงา สมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานงาน

  1. นายชูแรง เวชประสิทธิ์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 24/28 หมู่บ้านอุดมสุข ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7639 3457 - 8

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. เกษตรกร/ชาวประมง