ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านทรายขาว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
08 9648 7898
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
63 หมู่1 ตำบลทรายขาว
อำเภอ:
หัวไทร
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืน 2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชน 3. เพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีปัญหานายทุนขุดดินลูกรังบนเขาในหมู่บ้าน 2. การศึกษาวิจัยคุณภาพของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนบ้านทรายขาว
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

 1. นายเชาวลิต สถาพรนุวงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 63 หมู่1 ตำบลทรายขาว
  อำเภอ : หัวไทร
  รหัสไปรษณีย์ : 80170
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 9648 7898

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง