ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมัชชาชาวนาชาวไร่อีสานเพื่อการรับรองสิทธิทีดินทำกินและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Northeastern Formers Assembly for The protection of Land Resource ()
โทรศัพท์ 1:
0 4378 9316
โทรศัพท์ 2:
08 7750 1332
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอ:
กันทรวิชัย
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน 2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน 3. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกขององค์กรชาวบ้าน 4. เพื่อรณรงค์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดิน,ป่าของชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

 1. นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข
  อำเภอ : กันทรวิชัย
  รหัสไปรษณีย์ : 44150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 7750 1332

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในทรัพย์สินอื่น
 5. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน