ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Think Globally Act Locally ()
โทรศัพท์ 1:
0 7425 4716
โทรศัพท์ 2:
0 7425 4452
โทรสาร:
0 7425 4452
อีเมล์:
ekkachai@hatyai.inet.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ รายได้ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม อนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนภาคใต้ 2. สนับสนุนให้ผู้ที่ทำงานพัฒนา ได้พัฒนาแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน 3. ประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรชุมชน 4. เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณชน 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ล่องเรือแลคอง ศึกษาปัญหาตั้งแต่คลองหลักจนถึงทะเลสาบ 2. ส่งเสริมการทำงานเป็นเครือข่ายคนในเมือง ชาวประมง เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหาชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

  1. นายเอกชัย อิสระทะ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 132/2 ซอยราษฎร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 4452

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม