ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-311553
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
074-311553
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1987-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
62 ถนนศรีสุดา ต.บ่อยาง
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1.สนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง สามารถพัฒนาตนเองและเป็นหนึ่งในการพัฒนาสังคม 2.ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่ยั่งยืน 3.ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.เป็นศูนย์ข้อมูลแออัดในภาคใต้ 2.สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน 3.การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัดในระดับนโยบาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. จังหวัดสงขลา
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานงาน

 1. นิกร บุญส่ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 2. ถิ่นกำเนิด
 3. เชื้อชาติ
 4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 5. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด