ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายแรงงานเด็กในเอเชีย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Child Workers in Asia ()
โทรศัพท์ 1:
029300855
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
029300856
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
120/16 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
อำเภอ:
วัฒนา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เสริมศักยภาพให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายเด็ก รวมถึงบางหน่วยงานของภาครัฐในการรณรงค์พิทักษ์สิทธิเด็ก การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ การทำข้อมูล การศึกษา เรื่องแรงงานเด็กในด้านต่างๆและติดตามผลการทำงาน 2. ส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการมีส่วนร่วมของเด็ก 3. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานในเรื่องแรงงานเด็กทาส แรงงานเด็กทำงาน 4. ศึกษาติดตามแนวทางการทำงานเพื่อต่อต้านการเอาเปรียบแรงงานเด็กในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติรวมทั้งเผยแพร่แนวการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 5. สร้างแนวร่วมในองค์กรระดับนานาชาติและสหประชาชาติเพื่อให้เด็กและองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมพัฒนาศักยภาพในด้านสิทธิเด็กและแรงงานเด็กให้กับผู้นำแรงงานเด็กและองค์กรพัฒนาเอกชน 2. การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเด็กในเอเชียใต้เรื่องแรงงานเด็ก 3. การผลักดันระดับนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิแรงงาน
  2. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก